Terapia metodą Instrumental Enrichment ®

Terapia metodą Instrumental Enrichment®, to znana w Europie od kilkudziesięciu lat, w Polsce zaś obecna od niedawna, metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego (takimi jak m.in. pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja). Skuteczność metody potwierdzają liczne badania naukowe prowadzone przez psychologów w całej Europie. To forma pracy uznana przez naukowców z wyższych uczelni psychologicznych.

Czym jest Metoda Profesora Feuersteina Instrumental Enrichment®

Jest to kompleksowe podejście obejmujące teorię i system terapeutyczny, który może być stosowany w różnych kontekstach klinicznych i edukacyjnych. Podstawową zasadą Metody Feuersteina jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i przenosząc poznanie na wyższy poziom - uczy jak się uczyć.

Jak to działa?

Rdzeniem programu terapeutycznego w Metodzie Feuersteina jest zastosowanie programu Instrumental Enrichment® . Jest to seria sesji podczas których terapeuta stosując techniki mediacyjne tworzy i wzmacnia poznawcze strategie i umiejętności swojego klienta, jednocześnie pomagając mu monitorować osobistą zmianę i potrzeby rozwojowe. Terapeuci Metody Feuersteina pomagają również kształtować takie środowisko swojego klienta, które wspiera i zachęca do dalszej nauki i rozwoju.

Czym Metoda Feuersteina różni się od innych?

Metoda Feuersteina jest oparta na głębokim przekonaniu o modyfikowalności człowieka. To optymistyczne podejście koncentruje się na tym, co ludzie są i będą w stanie osiągnąć a nie na ich deficytach i ograniczeniach. Ten optymizm wspierany jest przez system zbadanych naukowo instrumentów (zestawu ćwiczeń i zadań), które umożliwiają klientowi przekroczenie jego dotychczasowych granic i osiągnięcie więcej niż początkowo zakładał.

Formy pracy:

Metoda Intrumental Enrichment® może być stosowana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów metody, którzy ukończyli specjalistyczne formy doskonalenia zawodowego.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej zajęcia prowadzi certyfikowany terapeuta mgr Marta Jurek.

Jak wygląda praca z klientem?

Spotkania składają się z trzech części obejmujących: wprowadzenie i przygotowanie klienta do procesu poznawczego; akt poznawczy oraz omówienie zawierające podsumowanie procesu poznawczego. Sesje powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu. Czas pracy nad konkretnym problemowym obszarem wynosi zwykle kilkanaście tygodni. 

Dla kogo?

Metoda adresowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową. Pozwala na przezwyciężanie trudności w funkcjonowaniu wywołanych dysleksją.

Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego, z obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym.